E-tjänster för fastigheter

Vad vill du göra på din fastighet?

Bygglov och anmälan

Om du ska bygga nytt, bygga till, bygga om eller riva en byggnad krävs bygg- eller rivningslov. Även om en åtgärd inte är bygglovspliktig kan en anmälan krävas.

Lov

Ett lov är ett skriftligt beslut på att du får bygga efter godkända ritningar och beskrivningar. Lov krävs exempelvis för att bygga nytt, bygga till, ändra användningssätt samt för uppförande av plank, murar och skyltanordningar. I lovet prövas om föreslagen åtgärd stämmer överens med bestämmelserna i gällande detaljplan, yttre utformning, placering på tomten samt om plan- och bygglagens krav på tillgänglighet och lämplighet uppfylls. Byggnadens tekniska egenskaper prövas efter beslut om bygglov och före byggstart.

Anmälan

För åtgärder som inte är bygglovspliktiga kan det krävas en anmälan. Det gäller till exempel installation av en eldstad och ändringar av bärande konstruktioner, vatten- och avloppsledningar. En anmälan krävs för att säkerställa att byggnadens tekniska egenskaper uppfyller samhällskraven.

Hjälp

För att få hjälp och vägledning under er ansökan klicka på hjälpavsnittet och ha den öppen tills ansökan är inlämnad.

Strandskydd och strandskyddsdispens

Strandskyddet har tillkommit för att göra stränderna tillgängliga för allmänheten och för att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Strandskyddet gäller både på strand och i vatten och vanligen 100 meter från stranden, men vid vissa sjöar och vattendrag gäller 300 meter från strandlinjen.

Inom strandskyddade områden får man inte uppföra nya hus eller bygga någon annan anläggning (t ex en brygga) eller göra markutfyllnader. Man får inte heller vidta åtgärder som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter, t.ex. schakta, spränga, anlägga parkeringsplats, anlägga strandskoningar, muddra, vassröja, fälla mer än ett fåtal träd eller fälla träd av särskilt biologiskt värde (exempelvis ek) m.m. Om det finns särskilda skäl kan man få dispens från strandskyddet. På din ansökan om strandskyddsdispens måste du förklara vilka av de angivna särskilda skälen i Miljöbalken som föreligger för just din planerade åtgärd.